No. หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
43 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนยืรับเรื่องร้องทุกข์      8 มีนาคม 2562  15:40 น.
42 แผนการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ       8 มีนาคม 2562  14:39 น.
41 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต      8 มีนาคม 2562  11:52 น.
40 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561      8 มีนาคม 2562  11:29 น.
39 สรุปโครงการโรคติดต่อชายแดน ปี 2561      8 มีนาคม 2562  11:23 น.
38 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ      8 มีนาคม 2562  11:12 น.
37 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)เดือน กุมภาพันธ์ 2562      5 มีนาคม 2562  09:11 น.
36 ส่งสรุปการใช้จ่ายงบตามแผนงาน/โครงการ ประจำเดือน กพ.2562      4 มีนาคม 2562  17:16 น.
35 แผนเงินบำรุง รพ.สต. บ้านนาฮี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2562      7 กุมภาพันธ์ 2562  14:47 น.
34 แผนเงินบำรุง รพ.สต. เมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2562      6 กุมภาพันธ์ 2562  15:55 น.
1 2 3 4 5 Next
<< กลับหน้าแรก >>