No. หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
87 รายงานITA (EB9)ข้อมูลWEB สสอ.เมืองหนองคาย      15 มีนาคม 2563  22:10 น.
86 รายงานITA (EB7)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกิจกรรมโครงการ      15 มีนาคม 2563  22:08 น.
85 รายงานITA (EB6)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมจัดทำโครงการ      15 มีนาคม 2563  22:06 น.
84 รายงานITA (EB5)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็น      15 มีนาคม 2563  22:05 น.
83 รายงานITA (EB4)รายการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ต.ค.62-ก.พ.63      15 มีนาคม 2563  22:02 น.
82 รายงานITA (EB3)แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563      15 มีนาคม 2563  22:01 น.
81 รายงานITA (EB2)มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง      15 มีนาคม 2563  21:59 น.
80 รายงานITA (EB1)รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ที่ผ่านมา)      15 มีนาคม 2563  21:58 น.
79 รายงานITA (EB19)กลุ่มสาธารณสุขเมืองต้านการทุจริต (สสอ.เมือง STRONG      10 มีนาคม 2563  11:41 น.
78 รายงานITA (EB22)การประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      10 มีนาคม 2563  11:29 น.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
<< กลับหน้าแรก >>