No. หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
464 แจ้งโอนค่ารักษาและศึกษาบุตร วันที่ 16/4/2563      16 เมษายน 2563  16:09 น.
463 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ จุดตรวจ จุดสกัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19      2 เมษายน 2563  19:27 น.
462 แจ้งโอนเงิน พตส ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 24 มีนาคม 2563      25 มีนาคม 2563  16:35 น.
461 แจ้งโอนเงินค่าศึกษาบุตร วันที่ 24 มีนาคม 2563      25 มีนาคม 2563  16:36 น.
460 แจ้งโอนงบกลาง ค่ารักษาพยาบาลและศึกษาบุตร โอนวันที่ 9 มีนาคม 2563      9 มีนาคม 2563  15:31 น.
459 ด่วนที่สุด**ขอเชิญท่านและบุคลากร /อสม.ร่วมกิจกรรม “Kick Off ก้าวท้าใจ หนองคาย ออกแฮงแยงคีง” (28 กพ 2563)      27 กุมภาพันธ์ 2563  11:58 น.
458 แจ้งอนุญาตให้บุคลากรไปราชการ(ประชุมงานNCD)      26 กุมภาพันธ์ 2563  17:37 น.
457 ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่1/2563      26 กุมภาพันธ์ 2563  17:37 น.
456 ด่วนที่สุด***ขอให้รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี2563      26 กุมภาพันธ์ 2563  05:59 น.
455 แจ้งโอนค่าศึกษาบุตร 24-2-2563      24 กุมภาพันธ์ 2563  17:01 น.
<< กลับหน้าแรก >>