No. หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
344 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯจ.หนองคาย ปี2562      4 เมษายน 2562  12:39 น.
343 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี      1 เมษายน 2562  11:33 น.
342 คู่มือการเลื่อนเงินข้าราชการ      27 มีนาคม 2562  17:16 น.
341 ประกาศ เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน      27 มีนาคม 2562  17:12 น.
340 คู่มือการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน      27 มีนาคม 2562  17:07 น.
339 ประกาศ เรื่องมาตรฐาน และความเป็นะรรม ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ      27 มีนาคม 2562  16:59 น.
337 แจ้งโอเงินค่าตอบแทน ฉ11 วันที่ 7 มีนาคม 2562      7 มีนาคม 2562  12:11 น.
336 การดำเนินงานโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว      6 มีนาคม 2562  11:24 น.
335 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ประจำปี 2562      6 มีนาคม 2562  09:31 น.
334 ประชาสัมพันธ์การขอย้ายสถานที่ปฎิบัติราชการ      28 กุมภาพันธ์ 2562  12:34 น.
<< กลับหน้าแรก >>